Privacy beleid

Privacybeleid

Rockkoor Forever Young Parkstad hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit Privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen;
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rockkoor Forever Young Parkstad houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit impliceert dat:

Als Vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid of in algemenere zin vragen heeft, kunt u met ons contact opnemen.

Persoonsgegevens van leden worden door Rockkoor Forever Young Parkstad verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde: ledenadministratie, financiële administratie, mailing;
 • Communicatie over / uitnodigingen voor repetities, presentaties, optredens;
 • Plaatsen van foto’s / beeldmateriaal in nieuwsbrief en op Facebook en Website;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap van ons koor;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rockkoor Forever Young Parkstad de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam;
 • Adres; Postcode; Woonplaats;
  Telefoonnummer; E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • IBAN nummer

Uw persoonsgegevens worden door Rockkoor Forever Young Parkstad opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap daarna nog 2 jaar, alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

De website van Forever Young Parkstad is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent.  Op de website wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Forever Young Parkstad verwerkt gegevens die u ons via het informatieaanvraag formulier verstuurt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om  u van informatie te voorzien.

Heerlen, juni 2018.